Privacy Info
Share
Entertainment Poll: The Ultimate Fushigi Yuugi Character Test SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graphEntertainmentEntertainment Poll: The Ultimate Fushigi Yuugi Character Test
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "The Ultimate Fushigi Yuugi Character Test" by Riven.

Choose from this list:

Miaka Yuuki
Yui Hongo
Keisuke Yuuki
Tamahome
Hotohori
Nuriko
Mitsukake
Chichiri
Chiriko
Tasuki
Nakago
Soi
Miboshi
Amiboshi
Suboshi
Tomo
Ashitare
Tama-neko
Seiryuu
Suzaku
Tetsuya
Ren Shigyou
Tenkou
Hikou
Taiitsukun

   

  Find hundreds of polls on every topic here:
See the very newest polls here