Survey Says: Top Which Your Turn to Die/ Kimi ga Shine Character Are You? results, Video Games Survey Selectsmart.com
  
  
Video Games
The top 20 Which Your Turn to Die/ Kimi ga Shine Character Are You? results of 6953 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Your Turn to Die/ Kimi ga Shine Character Are You?.      

#1 23.9%
 
Keiji Shinogi
#2 23.0%
 
Kai Satou
#3 10.7%
 
Joe Tazuna
#4 9.8%
 
Alice Yabusame
#5 8.5%
 
Kanna Kizuchi
#6 5.0%
 
Gin Ibushi
#7 4.0%
 
Ranmaru Kageyama
#8 3.7%
 
Kugie Kizuchi
#9 2.6%
 
Hinako Mishuku
#10 1.7%
 
Sara Chidouin
#11 1.3%
 
Kazumi Mishima
#12 1.2%
 
Mai Tsurugi
#13 1.1%
 
Naomichi Kurumada
#14 1.0%
 
Nao Egokoro
#15 0.7%
 
Anzu Kinashi
#16 0.7%
 
Reko Yabusame
#17 0.7%
 
Shunsuke Hayasaka
#18 0.1%
 
Megumi Sasahara
#19 0.1%
 
Q-taro Burgerburg
#20 0.0%
 
Shin Tsukimi

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.