Survey Says: Top Which Tokyo Revengers character are you most like results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Which Tokyo Revengers character are you most like results of 1862 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Tokyo Revengers character are you most like.      

#1 13.7%
 
Izana Kurokawa
#2 13.4%
 
Chifuyu Matsuno
#3 11.6%
 
Kokonoi Hajime
#4 9.5%
 
Hakkai Shiba
#5 7.4%
 
Baji Keisuke
#6 5.0%
 
Senju Kawaragi
#7 4.5%
 
Kazutora Hanemiya
#8 4.5%
 
Takeomi Akashi
#9 4.4%
 
Manjirou Sano
#10 3.4%
 
Kisaki Tetta
#11 3.3%
 
Seishu Inui
#12 2.5%
 
Wakasa Imaushi
#13 2.3%
 
Ken Ryuguji
#14 2.2%
 
Shinichiro Sano
#15 2.0%
 
Kakucho Hitto
#16 2.0%
 
Souya Kawata
#17 1.8%
 
Ran Haitani
#18 1.6%
 
Takemichi Hanagaki
#19 1.2%
 
Hinata Tachibana
#20 1.1%
 
Sanzu Haruchiyo
#21 1.0%
 
Naoto Tachibana
#22 0.8%
 
Hanma Shuji
#23 0.4%
 
Mitsuya Takashi
#24 0.3%
 
Rindo Haitani
#25 0.1%
 
Nahoya Kawata

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.