Survey Says: Top Which Tokyo Revengers character are you most like results, Anime Survey Selectsmart.com
  
  
Anime
The top 25 Which Tokyo Revengers character are you most like results of 3361 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Tokyo Revengers character are you most like.      

#1 12.6%
 
Izana Kurokawa
#2 10.7%
 
Chifuyu Matsuno
#3 9.9%
 
Hakkai Shiba
#4 9.8%
 
Kokonoi Hajime
#5 6.4%
 
Baji Keisuke
#6 6.2%
 
Kakucho Hitto
#7 6.1%
 
Kazutora Hanemiya
#8 4.6%
 
Seishu Inui
#9 4.2%
 
Senju Kawaragi
#10 4.1%
 
Takeomi Akashi
#11 4.1%
 
Manjirou Sano
#12 3.9%
 
Kisaki Tetta
#13 2.6%
 
Ken Ryuguji
#14 2.3%
 
Shinichiro Sano
#15 2.2%
 
Ran Haitani
#16 2.1%
 
Wakasa Imaushi
#17 2.0%
 
Naoto Tachibana
#18 1.8%
 
Souya Kawata
#19 1.2%
 
Takemichi Hanagaki
#20 1.1%
 
Hinata Tachibana
#21 0.8%
 
Sanzu Haruchiyo
#22 0.6%
 
Hanma Shuji
#23 0.4%
 
Mitsuya Takashi
#24 0.3%
 
Rindo Haitani
#25 0.1%
 
Nahoya Kawata

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.