Survey Says: Top The Ultimate Fushigi Yuugi Character Test results, Entertainment Survey Selectsmart.com
  
EntertainmentThe top 25 The Ultimate Fushigi Yuugi Character Test results of 8920 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for The Ultimate Fushigi Yuugi Character Test.      

#1 17.9%
 
Miaka Yuuki
#2 12.6%
 
Amiboshi
#3 8.0%
 
Yui Hongo
#4 6.6%
 
Hotohori
#5 6.2%
 
Taiitsukun
#6 6.0%
 
Ashitare
#7 5.8%
 
Chichiri
#8 5.0%
 
Nuriko
#9 4.4%
 
Chiriko
#10 4.1%
 
Mitsukake
#11 3.8%
 
Tama-neko
#12 3.1%
 
Soi
#13 3.0%
 
Tasuki
#14 2.5%
 
Tamahome
#15 2.3%
 
Keisuke Yuuki
#16 2.2%
 
Suboshi
#17 1.1%
 
Hikou
#18 1.1%
 
Nakago
#19 0.8%
 
Tetsuya
#20 0.8%
 
Tenkou
#21 0.8%
 
Seiryuu
#22 0.7%
 
Suzaku
#23 0.6%
 
Miboshi
#24 0.3%
 
Ren Shigyou
#25 0.2%
 
Tomo

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.