Survey Says: Top Yoroiden Samurai Troopers (Ronin Warriors) Personality results, Television Survey Selectsmart.com
  
   
Television
The top 22 Yoroiden Samurai Troopers (Ronin Warriors) Personality results of 233 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Yoroiden Samurai Troopers (Ronin Warriors) Personality.      

#1 15.0%
 
Suzunagi (Message OAV #3)
#2 12.4%
 
Rekka no Ryo (Ryo of Wildfire)
#3 10.3%
 
Suiko no Shin (Cye of Torrent)
#4 9.9%
 
Anubisu (Cale)
#5 8.2%
 
Shuten Doji (Anubis)
#6 6.0%
 
Jun (Ully)
#7 5.6%
 
Naria (Kikotei Densetsu OAV #2)
#8 5.6%
 
Rajura (Dais)
#9 5.2%
 
Kayura
#10 3.4%
 
Arago (Talpa)
#11 3.4%
 
Tenku no Touma (Rowen of Strata)
#12 2.6%
 
Kongo no Shuu (Kento of Hardrock)
#13 2.6%
 
Naaza (Sekhmet)
#14 2.1%
 
Korin no Seiji (Sage of Halo)
#15 2.1%
 
Luna (Gai Den OAV #1)
#16 1.7%
 
Nasuti (Mia)
#17 1.3%
 
Kaosu (Ancient)
#18 1.3%
 
Shikaisen (Gai Den OAV #1)
#19 0.9%
 
Byakuen (White Blaze)
#20 0.4%
 
Badamon
#21 0.0%
 
Master Scientist (Gai Den OAV #1)
#22 0.0%
 
Mukara (Kikotei Densetsu OAV #2)

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.