Privacy
information
Share
Survey Says: Top Which MHA student are you? (Revised) results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Which MHA student are you? (Revised) results of 66861 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which MHA student are you? (Revised).

#1 17.5%
 
Hanta Sero
#2 14.1%
 
Fumikage Tokoyami
#3 8.6%
 
Kyoka Jiro
#4 7.4%
 
Hitoshi Shinso
#5 6.6%
 
Ochaco Uraraka
#6 6.5%
 
Mashirao Ojiro
#7 6.0%
 
Denki Kaminari
#8 5.6%
 
Nejire Hado
#9 3.8%
 
Izuku Midoriya
#10 3.8%
 
Katsuki Bakugo
#11 3.7%
 
Tamaki Amajiki
#12 2.1%
 
Koji Koda
#13 2.0%
 
Mina Ashido
#14 2.0%
 
Eijiro Kirishima
#15 1.9%
 
Mirio Togata
#16 1.5%
 
Shoto Todoroki
#17 1.4%
 
Momo Yaoyorozu
#18 0.9%
 
Tenya Iida
#19 0.8%
 
Neito Monoma
#20 0.8%
 
Toru Hagakure
#21 0.8%
 
Yuga Aoyama
#22 0.7%
 
Mezo Shoji
#23 0.7%
 
Tsuyu Asui
#24 0.4%
 
Rikido Sato
#25 0.2%
 
Minoru Mineta

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.