Survey Says: Top Which MHA student are you? (Revised) results, Anime Survey Selectsmart.com
  
  
Anime
The top 25 Which MHA student are you? (Revised) results of 70368 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which MHA student are you? (Revised).      

#1 17.3%
 
Hanta Sero
#2 14.2%
 
Fumikage Tokoyami
#3 8.6%
 
Kyoka Jiro
#4 7.4%
 
Hitoshi Shinso
#5 6.5%
 
Ochaco Uraraka
#6 6.5%
 
Mashirao Ojiro
#7 6.1%
 
Denki Kaminari
#8 5.7%
 
Nejire Hado
#9 3.9%
 
Izuku Midoriya
#10 3.9%
 
Katsuki Bakugo
#11 3.8%
 
Tamaki Amajiki
#12 2.1%
 
Koji Koda
#13 2.0%
 
Mina Ashido
#14 2.0%
 
Mirio Togata
#15 1.9%
 
Eijiro Kirishima
#16 1.5%
 
Shoto Todoroki
#17 1.4%
 
Momo Yaoyorozu
#18 0.9%
 
Tenya Iida
#19 0.8%
 
Toru Hagakure
#20 0.8%
 
Neito Monoma
#21 0.8%
 
Mezo Shoji
#22 0.8%
 
Yuga Aoyama
#23 0.7%
 
Tsuyu Asui
#24 0.4%
 
Rikido Sato
#25 0.2%
 
Minoru Mineta

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.