Survey Says: Top Which MHA student are you? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
  
Anime
The top 25 Which MHA student are you? results of 684493 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which MHA student are you?.      

#1 16.6%
 
Hanta Sero
#2 13.9%
 
Fumikage Tokoyami
#3 7.9%
 
Kyoka Jiro
#4 7.1%
 
Hitoshi Shinso
#5 6.9%
 
Denki Kaminari
#6 6.2%
 
Mashirao Ojiro
#7 5.9%
 
Ochaco Uraraka
#8 5.3%
 
Nejire Hado
#9 5.0%
 
Katsuki Bakugo
#10 3.9%
 
Izuku Midoriya
#11 3.7%
 
Tamaki Amajiki
#12 2.2%
 
Eijiro Kirishima
#13 2.2%
 
Mina Ashido
#14 2.1%
 
Mirio Togata
#15 2.0%
 
Koji Koda
#16 1.8%
 
Shoto Todoroki
#17 1.4%
 
Momo Yaoyorozu
#18 1.0%
 
Neito Monoma
#19 0.9%
 
Mezo Shoji
#20 0.8%
 
Tenya Iida
#21 0.8%
 
Tsuyu Asui
#22 0.8%
 
Toru Hagakure
#23 0.7%
 
Yuga Aoyama
#24 0.4%
 
Rikido Sato
#25 0.3%
 
Minoru Mineta

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.