Privacy
information
Share
Survey Says: Top Which MHA student are you? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Which MHA student are you? results of 557704 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which MHA student are you?.

#1 17.2%
 
Hanta Sero
#2 13.9%
 
Fumikage Tokoyami
#3 8.0%
 
Kyoka Jiro
#4 7.2%
 
Hitoshi Shinso
#5 7.2%
 
Denki Kaminari
#6 6.4%
 
Mashirao Ojiro
#7 6.1%
 
Ochaco Uraraka
#8 5.2%
 
Nejire Hado
#9 4.2%
 
Katsuki Bakugo
#10 3.8%
 
Izuku Midoriya
#11 3.5%
 
Tamaki Amajiki
#12 2.2%
 
Mina Ashido
#13 2.2%
 
Eijiro Kirishima
#14 2.0%
 
Koji Koda
#15 2.0%
 
Mirio Togata
#16 1.7%
 
Shoto Todoroki
#17 1.3%
 
Momo Yaoyorozu
#18 1.0%
 
Neito Monoma
#19 0.9%
 
Mezo Shoji
#20 0.8%
 
Tsuyu Asui
#21 0.8%
 
Toru Hagakure
#22 0.8%
 
Yuga Aoyama
#23 0.8%
 
Tenya Iida
#24 0.4%
 
Rikido Sato
#25 0.3%
 
Minoru Mineta

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.