Survey Says: Top Which Demon Slayer character are you? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Which Demon Slayer character are you? results of 26428 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Demon Slayer character are you?.      

#1 19.1%
 
Giyuu Tomioka
#2 10.7%
 
Zenitsu Agatsuma
#3 10.2%
 
Kokushibo
#4 6.8%
 
Kyojuro Rengoku
#5 6.6%
 
Kanao Tsuyuri
#6 6.1%
 
Akaza
#7 5.8%
 
Tanjiro Kamado
#8 5.0%
 
Shinobu Kocho
#9 4.4%
 
Sanemi Shinazugawa
#10 3.6%
 
Nezuko Kamado
#11 3.4%
 
Obanai Iguro
#12 2.6%
 
Tengen Uzui
#13 2.0%
 
Daki
#14 1.8%
 
Douma
#15 1.8%
 
Mitsuri Kanroji
#16 1.5%
 
Muzan Kibutsuji
#17 1.5%
 
Kagaya Ubuyashiki
#18 1.4%
 
Muichiro Tokito
#19 1.4%
 
Gyomei Himejima
#20 0.9%
 
Enmu
#21 0.8%
 
Inosuke Hashibira
#22 0.8%
 
Aoi Kanzaki
#23 0.8%
 
Gyutaro
#24 0.6%
 
Tamayo
#25 0.6%
 
Yushiro

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.