Share 
Survey Says: Top Which 'Kawaii Shooting Star' Character Are You? results, Comics Survey Selectsmart.com
  
ComicsThe top 16 Which 'Kawaii Shooting Star' Character Are You? results of 324 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which 'Kawaii Shooting Star' Character Are You?.

#1 18.2%
 
Mitsuko Aihara
#2 17.0%
 
Akira Yasuda
#3 16.0%
 
Dakota Morimoto
#4 11.1%
 
Saburo Morimoto
#5 10.2%
 
Sachiko Horibuchi
#6 7.7%
 
Sakura Yotoshi
#7 4.9%
 
Amaya Iida
#8 4.9%
 
Nanashi "Tora" Ohkawa
#9 3.1%
 
Asashoryu Kudo
#10 1.9%
 
Kiri Ishikara
#11 1.5%
 
Mizu (water dragon)
#12 0.9%
 
Mori (elf)
#13 0.9%
 
Star (fox)
#14 0.6%
 
Devon Morimoto
#15 0.6%
 
Taranis (hawk)
#16 0.3%
 
Matsu (panda)

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.