Survey Says: Top What JJK Character Are You? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
  
Anime
The top 25 What JJK Character Are You? results of 152680 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for What JJK Character Are You?.      

#1 18.2%
 
Yuta Okkotsu
#2 14.5%
 
Satoru Gojo
#3 10.0%
 
Suguru Geto
#4 8.2%
 
Toji Fushiguro
#5 6.0%
 
Megumi Fushiguro
#6 5.4%
 
Kasumi Miwa
#7 5.3%
 
Toge Inumaki
#8 5.2%
 
Junpei Yoshino
#9 4.9%
 
Nobara Kugisaki
#10 3.8%
 
Yuji Itadori
#11 3.1%
 
Aoi Todo
#12 2.9%
 
Maki Zenin
#13 2.3%
 
Choso
#14 1.5%
 
Naoya Zenin
#15 1.4%
 
Kokichi Muta
#16 1.4%
 
Kento Nanami
#17 1.3%
 
Sukuna
#18 1.1%
 
Mai Zenin
#19 0.9%
 
Mahito
#20 0.8%
 
Noritoshi Kamo
#21 0.7%
 
Momo Nishimiya
#22 0.5%
 
Panda
#23 0.2%
 
Shoko Ieiri
#24 0.2%
 
Utahime Iori
#25 0.1%
 
Yu Haibara

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.