Survey Says: Top Which Feng Shen Ji Character Are You? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Which Feng Shen Ji Character Are You? results of 86 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Feng Shen Ji Character Are You?.      

#1 22.1%
 
Ah Gou aka Wu Geng
#2 17.4%
 
SiWang YenShen
#3 14.0%
 
NiTian ErXing
#4 14.0%
 
Zhen Chan
#5 5.8%
 
Shi Xing
#6 4.7%
 
Bai Cai
#7 4.7%
 
GuiMei SenLin
#8 4.7%
 
Zi Yu
#9 3.5%
 
Ah Lan
#10 3.5%
 
ZongHeng TianXia
#11 2.3%
 
Gui Mu
#12 2.3%
 
HanFeng LinLin
#13 1.2%
 
Bai Yu
#14 0.0%
 
Bai Lian
#15 0.0%
 
Ji Quao
#16 0.0%
 
Jiang Shang
#17 0.0%
 
Li Jing
#18 0.0%
 
Li Ne Zha
#19 0.0%
 
QiongXiong Jie
#20 0.0%
 
Shen Yen
#21 0.0%
 
Tian
#22 0.0%
 
Tian Kui
#23 0.0%
 
Tian Wu
#24 0.0%
 
Xin Yue Kui
#25 0.0%
 
Xuan Feng

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.