SelectSmart.com SelectSmart.com
Before you decide
Over 20,000 selectors
Selectsmart.com -- The top What Tsubasa character are you? results, A Comics Selector
  
ComicsThe top 25 What Tsubasa character are you? results of 4918 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for What Tsubasa character are you?.

#1 19.1%
 
Hikaru Matsuyama
#2 16.1%
 
Tsubasa Ozora
#3 11.4%
 
Jun Misugi
#4 6.3%
 
Kojiro Hyuga
#5 5.8%
 
Taro Misaki
#6 4.8%
 
Genzo Wakabayashi
#7 4.4%
 
Akai Tomeya
#8 4.4%
 
Makoto Soda
#9 4.0%
 
Mamoru Izawa
#10 2.8%
 
Syun Nitta
#11 2.5%
 
Ken Wakashimazu
#12 2.4%
 
Hajime Taki
#13 2.1%
 
Mitsuru Sano
#14 2.1%
 
Ryo Ishizaki
#15 1.7%
 
Shingo Aoi
#16 1.6%
 
Kazumasa Oda
#17 1.5%
 
Kazuki Sorimachi
#18 1.4%
 
Yuzo Morisaki
#19 1.4%
 
Urabe Hanji
#20 1.0%
 
Shingo Takasugi
#21 0.9%
 
Hiroshi Jito
#22 0.7%
 
Masao/Kazuo Tachibana
#23 0.7%
 
Takeshi Sawada
#24 0.6%
 
Takeshi Kishida
#25 0.3%
 
Teppei Kisugi

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com