Survey Says: Top Liar: Uncover the Truth personality test! results, Role Playing Games Survey Selectsmart.com
  
   
Role Playing Games
The top 20 Liar: Uncover the Truth personality test! results of 492 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Liar: Uncover the Truth personality test!.      

#1 19.1%
 
Itaru Yuikawa
#2 15.0%
 
Toya Kashi
#3 13.4%
 
Kazumi Kagami
#4 11.2%
 
Sotaro Shiga
#5 11.0%
 
Keisuke Shijo
#6 8.9%
 
Haruichi Mamiya
#7 5.1%
 
Azusa Kurono
#8 4.1%
 
Keima Katagiri
#9 3.9%
 
Kunio Muroi
#10 3.5%
 
Joe Yazawa
#11 1.2%
 
Chisa Fukumura
#12 1.2%
 
Guy Kurihara
#13 1.0%
 
Shuto Matsuki
#14 0.6%
 
Daikichi Hirose
#15 0.4%
 
Yusei Sasaki
#16 0.2%
 
Minoru Yokoyama
#17 0.2%
 
Reina Miyata
#18 0.0%
 
Kohei Kusunoki
#19 0.0%
 
May Akutsu
#20 0.0%
 
Shiori Kojima

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.