Privacy &
Security Info
Share
Selectsmart.com -- The top Which JJK character do you kin? (ACCURATE RESULTS) results, A Anime Selector
  
AnimeThe top 25 Which JJK character do you kin? (ACCURATE RESULTS) results of 6072 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which JJK character do you kin? (ACCURATE RESULTS).

#1 14.6%
 
Junpei Yoshino
#2 14.6%
 
Kokichi Muta
#3 13.6%
 
Miwa Kasumi
#4 6.7%
 
Yuji Itadori
#5 6.5%
 
Yuta Okkotsu
#6 4.6%
 
Maki Zenin
#7 4.3%
 
Megumi Fushiguro
#8 4.1%
 
Toji Fushiguro
#9 4.0%
 
Kento Nanami
#10 3.7%
 
Aoi Todo
#11 3.2%
 
Mahito
#12 3.0%
 
Mei Mei
#13 2.8%
 
Norotoshi Kamo
#14 2.5%
 
Utahime Iori
#15 2.0%
 
Choso
#16 2.0%
 
Momo Nishimiya
#17 1.4%
 
Mai Zenin
#18 1.2%
 
Shoko Ieiri
#19 1.0%
 
Satoru Gojo
#20 1.0%
 
Toge Inumaki
#21 0.9%
 
Ryomen Sukuna
#22 0.8%
 
Nobara Kugisaki
#23 0.6%
 
Yu Haibara
#24 0.4%
 
Panda
#25 0.4%
 
Suguru Geto

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.