Survey Says: Top Which JJK character do you kin? (ACCURATE RESULTS) results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Which JJK character do you kin? (ACCURATE RESULTS) results of 32342 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which JJK character do you kin? (ACCURATE RESULTS).      

#1 15.3%
 
Kokichi Muta
#2 13.4%
 
Miwa Kasumi
#3 12.7%
 
Junpei Yoshino
#4 8.6%
 
Yuji Itadori
#5 6.7%
 
Yuta Okkotsu
#6 5.4%
 
Toji Fushiguro
#7 5.3%
 
Maki Zenin
#8 3.5%
 
Norotoshi Kamo
#9 3.5%
 
Mei Mei
#10 3.4%
 
Kento Nanami
#11 3.3%
 
Megumi Fushiguro
#12 3.1%
 
Mahito
#13 2.6%
 
Utahime Iori
#14 2.1%
 
Aoi Todo
#15 1.9%
 
Momo Nishimiya
#16 1.7%
 
Choso
#17 1.5%
 
Shoko Ieiri
#18 1.3%
 
Mai Zenin
#19 1.2%
 
Ryomen Sukuna
#20 1.0%
 
Satoru Gojo
#21 0.6%
 
Panda
#22 0.6%
 
Toge Inumaki
#23 0.5%
 
Nobara Kugisaki
#24 0.5%
 
Suguru Geto
#25 0.5%
 
Yu Haibara

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.