Privacy
info
        Share    
Survey Says: Top Which JJK character do you kin? (ACCURATE RESULTS) results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Which JJK character do you kin? (ACCURATE RESULTS) results of 9026 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which JJK character do you kin? (ACCURATE RESULTS).

#1 14.6%
 
Kokichi Muta
#2 14.1%
 
Junpei Yoshino
#3 12.7%
 
Miwa Kasumi
#4 6.7%
 
Yuta Okkotsu
#5 6.4%
 
Yuji Itadori
#6 5.1%
 
Maki Zenin
#7 4.9%
 
Kento Nanami
#8 4.3%
 
Toji Fushiguro
#9 4.2%
 
Megumi Fushiguro
#10 3.6%
 
Norotoshi Kamo
#11 3.6%
 
Aoi Todo
#12 3.1%
 
Mahito
#13 2.9%
 
Mei Mei
#14 2.2%
 
Utahime Iori
#15 2.1%
 
Choso
#16 1.8%
 
Momo Nishimiya
#17 1.4%
 
Mai Zenin
#18 1.3%
 
Shoko Ieiri
#19 1.1%
 
Satoru Gojo
#20 1.0%
 
Ryomen Sukuna
#21 0.8%
 
Toge Inumaki
#22 0.7%
 
Nobara Kugisaki
#23 0.6%
 
Suguru Geto
#24 0.5%
 
Yu Haibara
#25 0.5%
 
Panda

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.