Survey Says: Top Which Dynasty Warriors Character are you? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
  
Anime
The top 20 Which Dynasty Warriors Character are you? results of 11212 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Dynasty Warriors Character are you?.      

#1 30.7%
 
Lu Xun
#2 13.9%
 
Zhao Yun
#3 8.6%
 
Liu Bei
#4 5.7%
 
Lu Bu
#5 5.6%
 
Zhuge Liang
#6 5.5%
 
Taishi Ci
#7 5.4%
 
Xiao Qiao
#8 4.7%
 
Yuan Shao
#9 4.6%
 
Zhang Jiao
#10 3.9%
 
Yue Ying
#11 2.7%
 
Cao Cao
#12 1.9%
 
Xiahou Dun
#13 1.4%
 
Meng Huo
#14 1.1%
 
Diao Chan
#15 1.0%
 
Sima Yi
#16 0.9%
 
Wei Yan
#17 0.8%
 
Sun Quan
#18 0.7%
 
Zhou Yu
#19 0.7%
 
Zhang He
#20 0.2%
 
Zhen Ji

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.