Survey Says: Top Which MHA Class 1-A Character do You Kin? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
  
Anime
The top 21 Which MHA Class 1-A Character do You Kin? results of 24482 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which MHA Class 1-A Character do You Kin?.      

#1 27.8%
 
Kyoka Jirou
#2 14.1%
 
Katsuki Bakugou
#3 13.3%
 
Fumikage Tokoyami
#4 10.4%
 
Denki Kaminari
#5 5.5%
 
Ochako Uraraka
#6 5.5%
 
Mina Ashido
#7 4.8%
 
Mezo Shoji
#8 4.1%
 
Shoto Todoroki
#9 2.8%
 
Momo Yaoyorozu
#10 2.6%
 
Mashirao Ojiro
#11 2.1%
 
Koji Koda
#12 1.2%
 
Rikido Sato
#13 1.2%
 
Eijiro Kirishima
#14 1.0%
 
Yuga Aoyama
#15 0.8%
 
Hanta Sero
#16 0.7%
 
Toru Hagakure
#17 0.7%
 
Tsuyu Asui
#18 0.6%
 
Tenya Iida
#19 0.5%
 
Minoru Mineta
#20 0.3%
 
Izuku Midoriya
#21 0.0%
 
Shota Aizawa

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.