Privacy
information
Share
Survey Says: Top What Heaven Official's Blessing (TGCF) character are you? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 23 What Heaven Official's Blessing (TGCF) character are you? results of 34093 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for What Heaven Official's Blessing (TGCF) character are you?.

#1 17.4%
 
Xie Lian
#2 14.2%
 
Hua Cheng
#3 11.2%
 
Ban Yue
#4 6.4%
 
Jun Wu
#5 5.3%
 
He Xuan
#6 5.1%
 
Mu Qing
#7 5.0%
 
Qi Rong
#8 4.4%
 
Yushi Huang
#9 4.2%
 
Mei Nianqing
#10 3.3%
 
Gu Zi
#11 2.8%
 
Jian Lan
#12 2.6%
 
Lan Ying
#13 2.5%
 
Ling Wen
#14 2.4%
 
Xuan Ji
#15 2.4%
 
Lan Qianqiu
#16 2.1%
 
Pei Ming
#17 2.0%
 
Feng Xin
#18 1.7%
 
Ke Mo
#19 1.6%
 
Yin Yu
#20 1.4%
 
Shi Qingxuan
#21 1.0%
 
Shi Wudu
#22 0.8%
 
Quan Yizhen
#23 0.2%
 
Xiao Ying

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.