Privacy &
Security Info
Share
Selectsmart.com -- The top Which Dynasty Warriors Character are you? results, A Anime Selector
  
AnimeThe top 20 Which Dynasty Warriors Character are you? results of 11083 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Dynasty Warriors Character are you?.

#1 30.9%
 
Lu Xun
#2 13.8%
 
Zhao Yun
#3 8.6%
 
Liu Bei
#4 5.7%
 
Lu Bu
#5 5.6%
 
Zhuge Liang
#6 5.6%
 
Taishi Ci
#7 5.4%
 
Xiao Qiao
#8 4.7%
 
Yuan Shao
#9 4.6%
 
Zhang Jiao
#10 3.8%
 
Yue Ying
#11 2.5%
 
Cao Cao
#12 1.9%
 
Xiahou Dun
#13 1.4%
 
Meng Huo
#14 1.1%
 
Diao Chan
#15 1.0%
 
Sima Yi
#16 0.9%
 
Wei Yan
#17 0.8%
 
Sun Quan
#18 0.7%
 
Zhou Yu
#19 0.7%
 
Zhang He
#20 0.2%
 
Zhen Ji

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.