SelectSmart.com SelectSmart.com®
Before you decide
Over 20,000 selectors
Selectsmart.com -- The top The Ultimate Fushigi Yuugi Character Test results, A Entertainment Selector
  
EntertainmentThe top 25 The Ultimate Fushigi Yuugi Character Test results of 8845 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for The Ultimate Fushigi Yuugi Character Test.

#1 17.8%
 
Miaka Yuuki
#2 12.6%
 
Amiboshi
#3 8.0%
 
Yui Hongo
#4 6.6%
 
Hotohori
#5 6.1%
 
Taiitsukun
#6 6.0%
 
Ashitare
#7 5.8%
 
Chichiri
#8 5.1%
 
Nuriko
#9 4.5%
 
Chiriko
#10 4.1%
 
Mitsukake
#11 3.9%
 
Tama-neko
#12 3.1%
 
Soi
#13 3.0%
 
Tasuki
#14 2.5%
 
Tamahome
#15 2.3%
 
Keisuke Yuuki
#16 2.2%
 
Suboshi
#17 1.1%
 
Hikou
#18 1.1%
 
Nakago
#19 0.8%
 
Tetsuya
#20 0.8%
 
Tenkou
#21 0.8%
 
Seiryuu
#22 0.7%
 
Suzaku
#23 0.6%
 
Miboshi
#24 0.3%
 
Ren Shigyou
#25 0.2%
 
Tomo

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com