SelectSmart.com SelectSmart.com®
Express your opinion
Over 20,000 polls
Our most popular polls
Comics Poll: Which 'Kawaii Shooting Star' Character Are You? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
ComicsComics Poll: Which 'Kawaii Shooting Star' Character Are You?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Which 'Kawaii Shooting Star' Character Are You?" by Ellana.

Choose from this list:

Dakota Morimoto
Star (fox)
Mori (elf)
Mitsuko Aihara
Amaya Iida
Akira Yasuda
Sachiko Horibuchi
Asashoryu Kudo
Sakura Yotoshi
Devon Morimoto
Saburo Morimoto
Nanashi "Tora" Ohkawa
Kiri Ishikara
Taranis (hawk)
Matsu (panda)
Mizu (water dragon)