SelectSmart.com SelectSmart.com®
Express your opinion
Over 20,000 polls
Our most popular polls
Anime Poll: Love Hina Character Selector SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
AnimeAnime Poll: Love Hina Character Selector
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Love Hina Character Selector" by Ross A..

Choose from this list:

Urashima Keitaro
Narusegawa Naru
Maehara Shinobu
Aoyama Motoko
Kaolla Su
Konno Mitsune
Otohime Mutsumi
Urashima Haruka
Noriyasu Seta
Sara McDougal