SelectSmart.com SelectSmart.com®
Express your opinion
Over 20,000 polls
Anime Poll: Which Slam Dunk character are you? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
AnimeAnime Poll: Which Slam Dunk character are you?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Which Slam Dunk character are you?" by anime_freaks.

Choose from this list:

Sakuragi Hanamichi
Rukawa Kaede
Akagi Takenori
Kogure Kiminobu
Ryota Miyagi
Hisashi Mitsui
Sendoh Akira
Koshino Hiroaki
Uozumi Jun
Hikoichi Aida
Kiyota Nobunaga
Shinichi Maki
Soichiro Jin
Fujima Kenji
Toru Hanagata
Ayako
Kazushi Hasegawa